Zverejnený dokument Obchodná verejná súťaž – Dom služieb

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
25.02.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
25.08.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obchodná verejná súťaž – Dom služieb
Typ dokumentu:
Iný elektronický dokument
Anotácia dokumentu:
Mesto Spišská Nová Ves, vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu zmluvy na umiestnenie a realizáciu investície na nehnuteľnostiach mesta Spišská Nová Ves nachádzajúcich sa v k. ú. Spišská Nová Ves, a to: • stavby súpis. č. 2987, • pozemkov KN-C 2156/1 (zast. pl.) o výmere 2610 m2, KN-C 2156/3 (zast. pl.) s výmerou 166 m2, KN-C 2156/4 (zast. pl.) o výmere 114 m2, KN-C 2160/3 (zast. pl.) s výmerou 22 m2, KN-C 2157/4 (zast. pl.) s výmerou 530 m2 a KN-C 2157/5 (zast. pl.) s výmerou 100 m2.
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Typ obdobného zverejnenia:
Úradná tabuľa orgánu verejnej moci
Dátum začiatku obdobného zverejnenia:
25.02.2020
Dátum ukončenia obdobného zverejnenia:
25.08.2020
Názov prílohy:
OVS_Dom_sluzieb.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 483,96 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.