Zverejnený dokument Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov – 13.3.2018

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Bojnice
Zverejnené od:
13.03.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Bojnice
Zverejnené do:
28.03.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov – 13.3.2018
Anotácia dokumentu:
Mesto Bojnice v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 9) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok na dobu určitú do 30.11.2018. Predmetom prenájmu sú nebytové priestory vo vlastníctve mesta Bojnice v Polyfunkčnom objekte na Hurbanovom námestí 48/38, Bojnice, parc. č. 2315/1, LV č. 1 na 1. poschodí budovy o celkovej rozlohe 32,53 m2. Ponuky záujemcov o prenájom nebytových priestorov je potrebné doručiť: do podateľne Mestského úradu v Bojniciach, Sládkovičova 1, v zalepenej obálke s označením „Prenájom NP - neotvárať“ najneskôr do 28.3.2018. Ponuka musí obsahovať: účel využitia nebytového priestoru, výšku nájmu za mesiac, identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko u fyzickej osoby alebo obchodný názov, sídlo u právnickej osoby, IČO, tel. kontakt, mail).
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota

Dokument neobsahuje žiadnu prílohu