Zverejnený dokument 45Ek/2489/2023 - Upovedomenie o začatí exekúcie peňažné plnenie s označ. spôs