Zverejnený dokument Zelená stráň residential park II. etapa

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
21.05.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
19.06.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zelená stráň residential park II. etapa
Anotácia dokumentu:
Oznámenie Stavebný úrad mesta Košice v súlade s § 58a ods. 3 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) zverejňuje na úradnej tabuli mesta Košice a na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk) kópiu žiadosti na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred dokončením „ZELENÁ STRÁŇ RESIDENTIAL PARK – II. ETAPA“ vo vzťahu, ku ktorej sa uskutočnilo zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pod pôvodným názvom SERPENTIN - Residential park. Zároveň oznamujeme, že rozhodnutie zo zisťovacieho konania vydané Obvodným úradom životného prostredia Košice č. OPaK 2011/01418- 23/SEE zo dňa 12.7.2011 je uverejnené na webovom sídle orgánu, ktorý ho vydal (http://www.enviroportal.sk/Sk_SK/eia/detail/serpentin-residential-park). V Košiciach dňa 20.05.2020
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
zverejnenie_ziadosti.docx
Typ a veľkosť:
file icon: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 12,32 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.
Názov prílohy:
scan1.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 69,19 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.