Zverejnený dokument V377 – Košice, Galaktická – zriadenie kioskovej TS124, VN, NN; PS 01 – Trafostanica; SO 01 – Nové elektrické vedenia

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
03.12.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
31.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
V377 – Košice, Galaktická – zriadenie kioskovej TS124, VN, NN; PS 01 – Trafostanica; SO 01 – Nové elektrické vedenia
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 39, § 39a stavebného zákona v súlade s § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
ur2.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 223,71 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.