Zverejnený dokument Oznámenie o začatí konania

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
05.09.2019
Registratúrna značka:
TS1
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
20.09.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí konania
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby - kópia.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 364,98 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.