Zverejnený dokument upovedomenie o začatí konania

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Slovenská inšpekcia životného prostredia - ústredie
Zverejnené od:
12.02.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Slovenská inšpekcia životného prostredia - ústredie
Zverejnené do:
27.02.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
7392-3081/57/2019/Bre,Mil/Z4-SP
Názov dokumentu:
upovedomenie o začatí konania
Typ dokumentu:
Elektronický úradný dokument
Anotácia dokumentu:
Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Svinia na odpad, ktorý nie je nebezpečný” prevádzkovateľovi – stavebníkovi ENVI – GEOS Nitra s.r.o., Lužianky.
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Typ obdobného zverejnenia:
Verejná vyhláška
Dátum začiatku obdobného zverejnenia:
Dátum ukončenia obdobného zverejnenia:
Názov prílohy:
Upovedomenie_Envi_geos_VV.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 177,36 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.