Zverejnený dokument Upozornenie na listovú zásielku

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Zverejnené od:
14.08.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Zverejnené do:
09.09.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Upozornenie na listovú zásielku
Anotácia dokumentu:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava–Dúbravka upozorňuje v zmysle § 5, zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov občana s trvalým   pobytom  mestská  časť  Bratislava–Dúbravka: Anton Svrček – šek že mu  bola doručená písomnosť a zároveň ho vyzýva  osobne si prevziať listovú zásielku, na hospodárskej správe Miestneho úradu mestskej časti  Bratislava–Dúbravka, Žatevná č. 2 v úradných hodinách v lehote od 13.08. 2019  do 09.09. 2019.Upo
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota

Dokument neobsahuje žiadnu prílohu