Zverejnený dokument Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice na II. polrok 2024