Zverejnený dokument Verejná vyhláška

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
13.06.2019
Registratúrna značka:
KPUTT-2019/14525-2/45762/Tur,Grz
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Trnava
Zverejnené do:
28.06.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
KPUTT-2019-06-11-Krakovany.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 211,08 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.