Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 2

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Lipovec, okres Martin (OVM)
Zverejnené od:
18.04.2024
Registratúrna značka:
LIP/S2024/00273
Autor dokumentov:
Obec Lipovec, okres Martin (OVM)
Zverejnené do:
02.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
R2024/1426
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Lipovec, okres Martin (OVM)
Zverejnené od:
12.04.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Lipovec, okres Martin (OVM)
Zverejnené do:
27.04.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
VZN č. 1_2024 o nakladaní s KO
Anotácia dokumentu:
«1»