Published document Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie

Published on official board:
Mesto Tornaľa
Published from:
12.09.2019
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Tornaľa
Published to:
13.10.2019
Registry case:
Name of official document:
Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie
Document abstract:
Mesto Tornaľa, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) vydáva toto rozhodnutie o umiestnení stavby "Rozšírenie optickej siete v meste Tornaľa - verejná telekomunikačná sieť" líniová stavba v kat. území Tornaľa, Gemer pre navrhovateľa: Tornalanet s.r.o., Poštová 7, 982 01 Tornaľa, IČO:44 521 201, Stavba sa navrhuje umiestniť: v kat. území Tornaľa, Gemer
Checksum
Checksum is calculated using SHA512 and can be used to verify a downloaded attachment. A canonicalization of the XML document must be done before checksum calculation.
Canonicalization
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Type
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Value
Attachment name:
GEN_252cef66-2e61-4322-b8f5-aa75511b25ef.pdf
Type and size:
file icon: application/pdf 553.99 kB
Checksum is calculated using SHA512 and can be used to verify a downloaded attachment.