Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 51

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Rajecké Teplice (OVM)
Zverejnené od:
12.06.2024
Registratúrna značka:
MSÚRT-S2024/00405-2/R
Autor dokumentov:
Mesto Rajecké Teplice (OVM)
Zverejnené do:
26.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
14990-Rajecké Teplice-Slnečná ulica-Predĺženie NNK
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Rajecké Teplice (OVM)
Zverejnené od:
10.06.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Rajecké Teplice (OVM)
Zverejnené do:
25.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie začatia stavebného konania
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Rajecké Teplice (OVM)
Zverejnené od:
10.06.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Rajecké Teplice (OVM)
Zverejnené do:
25.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh plánu kontrolnej činnosti
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Rajecké Teplice (OVM)
Zverejnené od:
06.06.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Rajecké Teplice (OVM)
Zverejnené do:
26.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Záverečný účet mesta Rajecké Teplice
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Rajecké Teplice (OVM)
Zverejnené od:
21.06.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Rajecké Teplice (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Harmónia VZN 5/2023 návrh
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Rajec (OVM)
Zverejnené od:
13.01.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Rajec (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
výberové konanie na obsadenie funkcie: (Mesto Raje
Anotácia dokumentu:
Mesto Rajec vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľ/riaditeľka Domova vďaky, Námestie Andreja Škrábika 38/3, 015 01 Rajec
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Rajec (OVM)
Zverejnené od:
28.11.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Rajec (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh rozpočtu Mesta Rajec na roky 2023-2025
Anotácia dokumentu:
Návrh rozpočtu Mesta Rajec na roky 2023-2025
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Rajec (OVM)
Zverejnené od:
05.10.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Rajec (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška Rajec, č.j. 01/4051/2021-ĎU
Anotácia dokumentu:
V E R E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO JEDNANIA o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby : ZS a RR bod Rajec II ZA_RJC, elektrická prípojka NN
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Rajec (OVM)
Zverejnené od:
01.10.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Rajec (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
STAVEBNE POVOLENIE, 01/232/2021/ST/47-Ja
Anotácia dokumentu:
S t a v e b n é p o v o l e n i e na stavbu Prekládková stanica odpadov na pozemku register "C" parc.č.2672/2, 2672/30 v katastrálnom území Rajec. č.j. 01/232/2021/ST/47-Ja
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Rajec (OVM)
Zverejnené od:
02.09.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Rajec (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
OZN o NARIADENÍ ÚST POJEDNÁVANIA 01/301/2021
Anotácia dokumentu:
OZNÁMENIE O NARIADENÍ ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA v Nová skládka odpadov Rajec - Šuja 01/301/2021-Ja
«123456»