Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 57

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Rajec (OVM)
Zverejnené od:
31.01.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Rajec (OVM)
Zverejnené do:
14.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška bezdomovci Rajec (5)
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška bezdomovci Rajec, Rýpal, Potyš, Valjent, Miedzga, Kulia
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Rajec (OVM)
Zverejnené od:
27.01.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Rajec (OVM)
Zverejnené do:
10.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška bezdomovci Rajec (Poláček 2x)
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška bezdomovci Rajec, Poláček Vladimír, Poláček Michal
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Rajec (OVM)
Zverejnené od:
25.01.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Rajec (OVM)
Zverejnené do:
08.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška bezdomovci Rajec (6)
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška bezdomovci Rajec, Macáková, Horníková, Uhláriková, Šprincová, Náležinský, Kulia
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Rajec (OVM)
Zverejnené od:
24.01.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Rajec (OVM)
Zverejnené do:
10.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zverejnenie zámeru Mesta Rajec IB- MKT
Anotácia dokumentu:
Zverejnenie zámeru prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení §9 a zákona č. 1138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí, Mestská krytá tržnica Rajec
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Rajec (OVM)
Zverejnené od:
24.01.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Rajec (OVM)
Zverejnené do:
10.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zverejnenie zámeru prenech. majetku obce Rajec, IB
Anotácia dokumentu:
Zverejnenie zámeru prenechania obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení §9 zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí, Poliklinika Rajec
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Rajec (OVM)
Zverejnené od:
24.01.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Rajec (OVM)
Zverejnené do:
07.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Rozpočtové opatrenie č. 4/ 2023/Zb
Anotácia dokumentu:
Rozpočtové opatrenie č. 4/ 2023/Zb
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Rajec (OVM)
Zverejnené od:
24.01.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Rajec (OVM)
Zverejnené do:
07.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh VZN č....2023 výšky fin prostriedkov /Zb
Anotácia dokumentu:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ......../2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Rajec (OVM)
Zverejnené od:
24.01.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Rajec (OVM)
Zverejnené do:
07.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh VZN .../2023, prevádzka služieb ZB
Anotácia dokumentu:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajec č. ..../2023 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mesta Rajec
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Rajec (OVM)
Zverejnené od:
24.01.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Rajec (OVM)
Zverejnené do:
07.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Pozvánka na FK 30.11.2023
Anotácia dokumentu:
P o z v á n k a Predseda Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Rajec pozýva na zasadnutie Finančnej komisie pri MZ, ktoré sa uskutoční 30.11.2023 (pondelok) o 16.00 hod. v malej zasadačke MsÚ
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Rajec (OVM)
Zverejnené od:
23.01.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Rajec (OVM)
Zverejnené do:
06.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška bezdomovci Rajec (2)
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška bezdomovci Rajec, Linetová, Rybárik
«123456»