Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 36

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Nová Baňa (OVM)
Zverejnené od:
05.12.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Nová Baňa (OVM)
Zverejnené do:
19.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Stavba: "Obnova BD Štúrova 19-23, Nová Baňa", byto
Anotácia dokumentu:
Stavba: "Obnova BD Štúrova 19-23, Nová Baňa", bytový dom súpisné číslo 791, vchody 19, 21, 23, v katastrálnom území Nová Baňa, na pozemku KN C parc. č. 246.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Nová Baňa (OVM)
Zverejnené od:
29.11.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Nová Baňa (OVM)
Zverejnené do:
14.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh VZN o trhovom poriadku pre príležitostné trh
Anotácia dokumentu:
Návrh VZN o trhovom poriadku pre príležitostné trhy v Centre voľného času Nová Baňa
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Nová Baňa (OVM)
Zverejnené od:
29.11.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Nová Baňa (OVM)
Zverejnené do:
13.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
NÁVRH VZN o príspevkoch na čiastočnú úhradu náklad
Anotácia dokumentu:
NÁVRH VZN o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Nová Baňa (OVM)
Zverejnené od:
28.11.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Nová Baňa (OVM)
Zverejnené do:
14.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa
Anotácia dokumentu:
NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa o miestnych daniach
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Nová Baňa (OVM)
Zverejnené od:
28.11.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Nová Baňa (OVM)
Zverejnené do:
14.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh rozpočtu mesta Nová Baňa 2023- 2025
Anotácia dokumentu:
Návrh rozpočtu mesta Nová Baňa 2023- 2025
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Nová Baňa (OVM)
Zverejnené od:
28.11.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Nová Baňa (OVM)
Zverejnené do:
14.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa
Anotácia dokumentu:
NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa o dani z nehnuteľností
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Nová Baňa (OVM)
Zverejnené od:
28.11.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Nová Baňa (OVM)
Zverejnené do:
12.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa
Anotácia dokumentu:
NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Nová Baňa (OVM)
Zverejnené od:
23.11.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Nová Baňa (OVM)
Zverejnené do:
22.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I.
Anotácia dokumentu:
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I.polrok 2023
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Nová Baňa (OVM)
Zverejnené od:
09.11.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Nová Baňa (OVM)
Zverejnené do:
08.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obchodná verejná súťaž na uzatvorenie zmluvy o bud
Anotácia dokumentu:
Obchodná verejná súťaž na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Nová Baňa (OVM)
Zverejnené od:
08.04.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Nová Baňa (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z roz
Anotácia dokumentu:
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa zo dňa 27. 04. 2022 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Nová Baňa.
«1234»