Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 29

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Nová Baňa (OVM)
Zverejnené od:
30.01.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Nová Baňa (OVM)
Zverejnené do:
28.02.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mes
Anotácia dokumentu:
Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Nová Baňa (OVM)
Zverejnené od:
30.01.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Nová Baňa (OVM)
Zverejnené do:
28.02.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mes
Anotácia dokumentu:
Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Nová Baňa (OVM)
Zverejnené od:
08.04.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Nová Baňa (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z roz
Anotácia dokumentu:
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa zo dňa 27. 04. 2022 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Nová Baňa.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Nová Baňa (OVM)
Zverejnené od:
27.05.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Nová Baňa (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obchodná verejná súťaž na uzatvorenie ná
Anotácia dokumentu:
Mesto Nová Baňa vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie nájomnej zmluvy
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Nová Baňa (OVM)
Zverejnené od:
19.05.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Nová Baňa (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na náj
Anotácia dokumentu:
obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určených najmä na kancelárske účely, reštauračné účely alebo poskytovanie služieb
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Nová Baňa (OVM)
Zverejnené od:
19.05.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Nová Baňa (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh: Záverečný účet Mesta Nová Baňa za rok 2020
Anotácia dokumentu:
Návrh: Záverečný účet Mesta Nová Baňa za rok 2020
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Nová Baňa
Zverejnené od:
25.06.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Nová Baňa
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Mesto Nová Baňa vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž n
Anotácia dokumentu:
Mesto Nová Baňa vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie nájomnej zmluvy
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Nová Baňa
Zverejnené od:
25.06.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Nová Baňa
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Mesto Nová Baňa obchodnú verejnú súťaž na prevod v
Anotácia dokumentu:
Mesto Nová Baňa obchodnú verejnú súťaž na prevod vlastníctva majetku
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Nová Baňa
Zverejnené od:
30.04.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Nová Baňa
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 1/
Anotácia dokumentu:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 1/2020 zo dňa 19.02.2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s plateným státím v meste Nová Baňa.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Nová Baňa
Zverejnené od:
28.03.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Nová Baňa
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o dražbe
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o dražbe
«123»