Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 23

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Nová Baňa
Zverejnené od:
25.06.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Nová Baňa
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Mesto Nová Baňa vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž n
Anotácia dokumentu:
Mesto Nová Baňa vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie nájomnej zmluvy
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Nová Baňa
Zverejnené od:
25.06.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Nová Baňa
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Mesto Nová Baňa obchodnú verejnú súťaž na prevod v
Anotácia dokumentu:
Mesto Nová Baňa obchodnú verejnú súťaž na prevod vlastníctva majetku
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Nová Baňa
Zverejnené od:
30.04.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Nová Baňa
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 1/
Anotácia dokumentu:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 1/2020 zo dňa 19.02.2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s plateným státím v meste Nová Baňa.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Nová Baňa
Zverejnené od:
28.03.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Nová Baňa
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o dražbe
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o dražbe
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Nová Baňa
Zverejnené od:
25.03.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Nová Baňa
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška – výzva na odstránenie a okliesne
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška – výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov podľa obsahu v prílohe (VN 456 NN)
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Nová Baňa
Zverejnené od:
24.03.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Nová Baňa
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 1/
Anotácia dokumentu:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 1/2020 zo dňa 19.02.2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s plateným státím v meste Nová Baňa
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Nová Baňa
Zverejnené od:
21.02.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Nová Baňa
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Stavebné povolenie: „8103 – Nová Baňa –Horné Hámre
Anotácia dokumentu:
Investor bude realizovať výmenu starých podperných bodov č.1, 2, a 3 (nové betónové) VN vedenia č. 456, osadenie diaľkového odpínača na podpernom bode č. 1 a VN prepoj medzi vzdušnými vedeniami č. 456 a č. 378, uložením 22 kV kábla v zemnej ryhe od vymeneného podperného bodu č. 1 (vedenie č. 456 po podperný bod č. 27 (vedenie č.378). Výmena bude zrealizovaná z dôvodu častých porúch na VN vedeniach č. 456 a č. 378 v danej lokalite. Podperný bod č. 3 bude vymenený z dôvodu zlého stavu a dodržaní výšky pri križovaní NN vzdušného vedenia s VN vzdušným vedením medzi podpernými bodmi č. 2 a č. 3. Na vymenený podperný bod č. 1 (v.č.456) bude namontovaný diaľkový odpínač DOU so schopnosťou vypnúť elektrické zariadenie pod napätím. Z diaľkového odpínača bude zvedený kábel 3x(NA2XS(F) ZY 150 mm2 do zeme odkiaľ bude pokračovať popri ceste III/2513 na existujúci podperný bod č. 27 (v.č. 378.) Na podpernom bode č. 2 bude umiestnený nový odpojovač pod vedenie UVE 25/400, ktorý bude slúžiť na vypnu
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Nová Baňa
Zverejnené od:
18.02.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Nová Baňa
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zverejnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti
Anotácia dokumentu:
Zverejnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti "Rozšírenie výrobného areálu f. Tristone Flowtech Slovakia"
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Nová Baňa
Zverejnené od:
18.02.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Nová Baňa
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mes
Anotácia dokumentu:
Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Nová Baňa
Zverejnené od:
13.02.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Nová Baňa
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zverejnenie podľa § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.
Anotácia dokumentu:
Zverejnenie podľa § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. – Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov mesta Nová Baňa za rok 2019
«123»